Research & Academic Information System

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ

เกี่ยวกับเรา

ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูลการดำเนินงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการได้ รวมถึงการรายงานทางการเงิน หรือติดตามความก้าวหน้าของโครงการ สามารถช่วยในการตัดสินใจจัดการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ให้ไปในทิศทางที่ต้องการมากขึ้นตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

RAIS

Research & Academic Information System

ระบบสารสนเทศ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ผลงานวิชาการในระดับสากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

โครงการวิจัย

โครงการวิจัย (ทุนวิจัยหน้าใหม่/ทุนบุคลากรสายวิชาการ/ทุนบุคลากรสายสนับสนุน) ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์

ฐานข้อมูลวิจัย

รางวัลตีพิมพ์ (proceeding ระดับชาติ/นานาชาติ ตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ) รางวัล อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

โครงการบริการวิชาการ

โครงการอบรม และโครงการค่ายวิชาการต่าง ๆ ของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น อบรมครู อบรม ISO ค่ายอบรม เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียน

บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการของบุคลากร ศวท. ที่ได้รับทุนภายนอก โดยทำเรื่องผ่าน ศวท.

01

Guideline

แนวปฏิบัติสำหรับการวิจัยและบริการวิชาการ

01. Guideline
02

Form

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

02. Form
03

Research Fund

ประกาศและแนวปฏิบัติการสนับสนุนทุนวิจัย

03. Research Fund
เกี่ยวกับคณะฯ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

- ปรัชญา -Philosophy

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่ตระหนักในความสำคัญของความรู้พื้นฐาน มีทักษะ และรู้จักใช้หลักวิชาการในการทำงานและการแก้ปัญหา มีคุณธรรมในการดำรงชีพ และมีจิตสำนึกในการจรรโลงสังคม

- วิสัยทัศน์ -Vision

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ผลงานวิชาการในระดับสากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

- พันธกิจ -Mission
  1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างสาขาวิชา
  2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
  4. พัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
  5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

ติดต่อเรา

บทความ

บทความล่าสุด

บทความที่น่าสนใจสำหรับโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

ดูทั้งหมด